22/05/2024
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวสุมินตราสุวรรณ กาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี