22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชนเผ่า สู่ผู้ประกอบการออนไลน์”

🗓️ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชนเผ่า สู่ผู้ประกอบการออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุทัยธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน พะเยา และผู้แทนกลุ่มอาชีพจาก 24 พื้นที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทีมเน็ตทำกิน และศูนย์นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DITC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูง มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมที่มุ้งเน้นให้ราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน นำมาสู่การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในพื้นที่ โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่