22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวชัญญา วุฒิกาญจนวัตร นักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษจากทั่วประเทศ ร่วมกันถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและนำเสนอความคิดเห็น เพื่อกำหนดกรอบแนวทางให้เป็นแผนขับเคลื่อนงานหลักในการบริหารราชการของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษรวมถึงหน่วยงานในสังกัด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและนำไปสู่ทิศทางการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมายและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร