22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2566 และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2566

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 6/2566 และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2566
โดยมีนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)ชั้น 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี