22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2565
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านหม่อนไหม ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ราษฎรบนพื้นที่สูง