22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วนที่ 4) (ทบทวน / เพิ่มเติม) และ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด (One Home)

23 สิงหาคม 2565
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วนที่ 4) (ทบทวน / เพิ่มเติม) และ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี