22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดอุทัยธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคีเครือข่าย ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมการขับเคลื่อนงานโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 “จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน”