22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565

22 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)