22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาลายผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี