22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2565

ประจำเดือน มิถุนายน โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี