22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี