22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2565

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2565
ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย