22/05/2024
ข้อมูลทั่วไปข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการประชุม

ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์

เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี