22/05/2024
ปฏิทินกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2564  กิจกรรม การดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและก่อเกิดสวัสดิการบนพื้นที่สูง  ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2564  ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง แม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี