22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศพพ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)”

🗓️ วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อพม. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ อพม. ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของ อพม.ในพื้นที่ ส่งผลให้ อพม. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป