22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมถอดบทเรียนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย”

วันที่ 7 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรม ถอดบทเรียนและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ผลจากการถอดบทเรียนครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จะนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป