22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

🗓️ 24 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)