22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📍 19 พฤษภาคม 2566 “ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตาม ทบทวนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป”