22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ขับเคลื่อนงานโครงการเยาวชนชนเผ่าสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

📬 19 เมษายน 2566
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ขับเคลื่อนงานโครงการเยาวชนชนเผ่าสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเยาวชน ผู้ประกอบการชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล แลtด้านการประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชน ความภูมิใจในอัตลักษณ์ ความสามารถในการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี