22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📬8 พฤศจิกายน 2565
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2565 ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติภูมิและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศชาติและของโลก รูปแบบการจัดกิจกรรม จัดบูทนิทรรศการ ขบวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปะ มหกรรมดนตรีรักษ์ผืนป่าตะวันตก โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี