20/07/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ด้านสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

17 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการด้านสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี