20/07/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนพื้นที่สูงการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และการจัดหาแหล่งทุน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนพื้นที่สูงการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และการจัดหาแหล่งทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชาระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ทั้ง 3 เขต