22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม

วันที่ 3 พฤศจิกายน นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดยร่วมรับฟังในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจากผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง” และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บรรยาย หลักการ แนวคิดในการพัฒนางานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ”โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingฃ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี