22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ของหน่วยงานภาครัฐ