22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566”