22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมซักซ้อมโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 

20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีนางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี