22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันแรก ซึ่งมีหัวข้ออภิปราย
เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกต่อความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน” โดยวิทยากรจาก
จากสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี