22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาลวดลาย ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม
พื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น ซึ่งมีเครือข่าย
ชาติพันธุ์กะหรี่ยงจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้
ในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามการอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาลวดลาย
ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย ณ บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี