20/07/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่และผลิตภัณฑ์ ชุมชนกระเหรี่ยงโปว์บ้านภูเหม็น

วันอังคารที่ 23 มกรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ฯ (MSO-Logbo๐k)

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2567 และ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) หรือ Human Security Emergency Management Center : HuSEC

วันที่ 8 มกราคม 2566

Read More